Рекламације

Корисник може поднети рекламацију у пријемној канцеларији Паркинг службе Предузећа у ул. Кнеза Михаила бр.106, Аранђеловац, сваког радног дана у времену од 07:00-15:00 часова.

Уколико рекламација садржи формални недостатак (име и презиме, недостатак прилога, не садржи адресу пошиљаоца, разлог улагања рекламације и сл.) запослени одређени за пријем рекламације указаће кориснику на те недостатке и објасниће како да се они отклоне. Уколико корисник захтева да се рекламација прими запослени ће је примити с тим што ће сачинити службену забелешку о упозорењу на недостатке.

Рекламација се може уложити писаним путем преко поште на адресу ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ – Паркинг служба Аранђеловац, ул. Кнеза Михаила 106, Аранђеловац.

Рекламација може бити саопштена и путем телефонске линије 034/727-013, бесплатне телефонске линије 0800/ 253 201, а запослени на пријему рекламација дужан је да ту рекламацију евидентира.

Рекламација се може упутити на е-mail: parking@jkpzelenilo.rs

На основу изјављене рекламације, кориснику ће у електронској или писаној форми, бити издата потврда односно, евиденциони број под којим је рекламација заведена у евиденцији примљених рекламација.

ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ је дужно да учествује у поступку посредовања у решавању потрошачких спорова.