НАСЛОВНА > Буковичка бања > Режим заштите > СП Парк Буковичке Бање – Режим заштите

СП Парк Буковичке Бање – Режим заштите

Површина која је обухваћена категоријом природног добра у потпуности се поклапа са режимом заштите, и износи: 18 ha 78 ar 92 m2
(словима: осамнаест хектара, седамдесет осам ари и деведесет два метара квадратних).

ЗАБРАЊУЈЕ се:

 • промена намене и смањење површине парка;
 • извођење било каквих активности које би угрозиле просторни концепт заштићеног природног добра и вегетацију у њему, а нарочито:
 • сеча дрвећа и шибља, изузев нежељеног подраста, сувог и болесног дрвећа, као и оног које се просторно, декоративно и функционално не уклапа у концепт парковског простора, ломљење грана, оштећивање коре, кидање лишћа или предузимање  било које радње која би нарушила постојеће стање дендрофонд-а или довела у питање биолошки опстанак, уништавање  кореновог система приликом радова на уређењу простора,
 • извођење паса на простор у оквиру граница природног добра;
 • спровођење било каквих активности које нису у складу са наменом простора;
 • депоновање смећа, земље, свих врста отпадних материја, грађевинског материјала и било чега што може да умањи функционална својства заштићеног природног добра;
 • употреба хемијских средстава (осим у случају заштите појединачних оболелих примерака) који би угрозили здравствено стање и виталност Споменика природе и утицали на квалитет земљишта и вода;
 • изградња објеката у оквиру граница заштићеног природног добра који нису у функцији и у складу са наменом простора парка;
 • изградња нових подземних и надземних инсталација, или било које врсте објеката инфраструктуре који би биолошки и пејзажно  угрозили заштићено природно добро. За потребе реконструкције постојеће инфраструктуре потребна је техничка документација  израђена у складу са претходно прибављеним условима заштите природе и животне средине;
 • ложење ватре или организовање и предузимање активности које би непосредно оштетило постојеће стање заштићеног  природног добра;
 • раскопавање, нарушавање или извођење било којих радова који могу да угрозе основну концепцију парка Буковичке Бање. Није  дозвољено изводити радове било које врсте, без поседовања одговарајуће документације и претходно прибављања одговарајуће  сагласности;
 • кретање, заустављање и паркирање возила унутар граница заштићеног природног добра, изузев неопходне механизације за  одржавање парка кретање, заустављање и паркирање моторних возила унутар граница заштићеног добра, изузев за возила службе одржавања парка која се могу по потреби кретати и по зеленим површинама, као и службених возила за потребе  приступа постојећим објекатима која се могу кретати искључиво по постојећем путу и паркингу;
 • предузимање свих радова који би довели до промене основног концепта и стила парка;
 • постављање рекламних табли и билборда на простору парка и на ободу парка које би ометале доживљај простора;
 • измена конфигурације терена, осим извесних нивелационих радова предвиђених пројектом на које су претходно прибављени  услови Завода и извођење земљаних радова осим предвиђених пројектом обнове парка и пројектом санације или изградње  инфраструктурне мреже.

ДОЗВОЉАВА се:

 • очување концепта и стила у пејзажно архитектонском обликовању;
 • реконструкција и ревитализација са циљем обнове парковског подручја као пејзажно- архитектонског и културно-историјског  наслеђа, а на основу израђеног Главног пројекта реконструкције и ревитализације и у складу са условима заштите природе и  животне средине које издаје Завод за заштиту природе Србије као надлежна институција заштите и условима других надлежних  институција првенствено Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу;
 • реконструкција постојећих објеката, као што су Старо здање, Бивета, Шумадија, Специјална болница, објекат Експлоатације, и  њихово стављање у функцију;
 • уклањање оних примерака који на заштићеном простору не задовољавају здравствене, естетске и функционалне критеријуме:  болесна, сува, престарела, закржљала стабла, и уколико се утврди да је потребно извршити оправдану замену једне врсте другом; уколико је то одређено Мануалом валоризације дендрофлоре;
 • уношење нових врста дрвећа и шибља које по својој биологији одговарају станишту парка, а које по концепту и естетским  критеријумима одговарају објекту природно-културне баштине;
 • извођење свих биолошко-техничких мера заштите и неге (прихрањивање, заливање, третман против фитопатолошких и  ентомолошких обољења и сл.), за које се процени да су неопходни за одржавање виталности дрвећа, жбуња и одржавање  цветњака, а у циљу заштите и унапређења заштићеног природног добра, у складу са средњорочним и годишњим програмима  заштите и развоја које доноси старалац;
 • подизање, обнављање и одржавање (кошење, уклањање корова, прихрањивање, аерација, итд.) травњака, а на основу одговарајуће извођачке документације у складу са програмима које доноси старалац;
 • постављање нових елемената парковског и мобилијара за парк шуму, и поправка постојећих (постављање нових клупа, корпи за  отпатке, канделабра, итд.), а на основу услова надлежних институција;
 • промовисање парка у едукативне сврхе, обављање научних истраживања, туристичке посете, рекреација и спортске акгивности  које не угрожавају основну намену парка;
 • коришћење, обнова и уређење простора парцеле 1934/4 – „Књаз Милош“, искључиво у границама парцеле.

За све дозвољене радове, а у складу са пратећим планским актима, морају се прибавити услови Завода за заштиту природе Србије.

Радови у Парку могу се вршити искључиво у оквиру мера заштите и развоја утврђених правним актом и Пројектом заштите и уређења природног добра.

Управљач је обавезан да обележи заштићено подручје на основу Правилника о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник Републике Србије“, бр. 30/92).

Управљач је обавезан да доноси годишње програме о заштити и развоју природног добра којим управља.

Сви грански и други планови морају се усагласити са мерама и условима заштите природе утврђеним правним актом. Активности на унапређењу и очувању овог простора треба да узимају у обзир све наведене вредности и да садрже интегративни приступ.

У случају нарушавања стања у Парку Буковичке Бање, односно нарушавања стабилности заштићеног дендрофонд-а, флоре и фауне уопште, као и објеката унутар Парка, које би могле да доведу до деградације дозволиће се, под посебним условима, мере активне заштите.

Ближе услове одржавања реда и понашања власника земљишта, корисника објекта и посетилаца на заштићеном подручју утврдиће управљач посебним актом, а по претходно прибављеним условима заштите природе и мишљењу Завода за заштиту природе Србије.

Мере заштите вода

Заштита подземних вода остварује се на изворишту на основу Правилника о зонама санитарне заштите. Мере заштите у смислу заштићеног природног добра обухвају на територији парка Буковичке бање, ЗАБРАНУ:

 • промене постојећег режима површинских и подземних вода;
 • продубљивања постојећих водозахвата, или њихову реконструкцију;
 • извођења било каквих истражних бушења или извођење истражних објеката, осим под посебним условима за потребе Бање.

ДОЗВОЉЕНО је:

 • успостављање мониторинга квалитета минералних вода на јавним чесмама бар два пута годишње.

Мере и активности заштите птица и сисара

Заштита парк шуме као шумског станишта подразумева заштиту постојеће старе шуме са очувањем старих стабала која су места гнежђења, склониште и место исхране заштићених и угрожених врста птица, сисара и др. врста.

 • Неопходно је предвидети обнову жбунасте и зељасте вегетације (првенствено неким аутохтоним врстама као што су трн, глог,  дивља ружа, купина, коприва и др.) на погодним ободним деловима парка, која би служила као места гнежђења, скривања и  исхране неких врста птица певачица које захтевају оваква станишта (неке врсте грмуша, славуја и др.).
 • Потребно је пронаћи и евидентирати сва важна места гнежђења и скривања посебно значајних врста птица и слепих мишева у  старим стаблима дрвећа како би се предузеле адекватне мере заштите ових стабала (у смислу заштите од непотребне сече или  предузеле адекватне мере интервенције).
 • Спречити свако незаконито или недозвољено узнемиравање, хватање и убијање посебно заштићених и значајних врста фауне. Такође, спречити узимање или уништавање њихових јаја и младунаца и рушење гнезда.
 • Афирмисати заштиту кроз едукацију и посматрања птица од стране разних заинтересованих организација, група и појединаца  (орнитолога, студената, ученика, школа итд.) која су у сагласности са принципима заштите.
 • Обавити детаљна истраживања и повремени мониторинг птица и сисара на подручју овог парка.
 • Пожељно је да се на посебној огласној табли истакну значајне врсте птица и сисара које су присутне у парку и посебно мере  њихове заштите (упуство за понашање посетилаца у смислу заштите птица и сисара).